We kunnen weer naar de kerk!

We kunnen weer naar de kerk!

Eindelijk weer eens goed nieuws: de kerkdiensten in onze kerken gaan weer van start!!!

Onze pastoor Harrold Zemann is solidair met de rest van Nederland en daardoor heeft hij gekozen voor een nagenoeg totale lock down. Nu er langzaam weer wat meer ruimte komt geeft hij die ons ook in zijn coronabrief van 3 maart. De locaties mogen zelf bepalen of ze weer weekenddiensten willen houden.

De locatieraad en de pastoraatsgroep hebben met enkele andere direct betrokkenen en de coronagedelegeerde van het parochiebestuur overlegd over de mogelijkheden. Op basis daarvan hebben we besloten dat per 28 maart 2021 de weekenddiensten weer van start gaan. Wel met de bekende maatregelen.

Een heel mooi en symbolisch moment: Palmpasen het begin van de Goede Week met een week later de verrijzenis van Christus!

Helaas moeten we er rekening mee blijven houden dat ontwikkelingen met betrekking tot corona alsnog roet in het eten kunnen gooien. Let daarom ook op de website van de Lucasparochie stlucas.nu. Om misverstanden te voorkomen hierbij het overzicht van de diensten tot en met 4 april:

 • Zondag 28 maart 9:15 h: Catharinakerk WCV, F. Kok
 • Witte Donderdag 1 april 19:00 h: Odulf Pesachmaaltijd, F. Kok
 • Goede Vrijdag 2 april 19:00 h.: Catharinakerk GV, F. Kok
 • Paaszaterdag 3 april 19:00 h.: Catharinakerk GV, F. Kok
 • Paaszondag 4 april 9:15 h.: Catharinakerk WCV, F. Kok

Daarna volgens het rooster in de Lucasbrief en op de website stlucas.nu.

WCV; Woord en Communieviering

GV: Gebedsviering

 

De belangrijkste al geldende maatregelen blijven van kracht, conform de corona-protocollen. Voor de kerkgangers zijn dat:

 • Het aantal kerkgangers blijft maximaal 30 personen op 1.5 meter.
 • Mondkapjes worden bij voorkeur alleen afgedaan bij het ter communie gaan.
 • Handen moeten worden gereinigd, het spuiten van de handen door derden is niet toegestaan (schade op kleding).
 • Collectemanden staan bij de deur, tijdens de viering worden er geen schalen doorgegeven.
 • Het aantal bezoekers bij een doop of huwelijk is maximaal 30 personen. en bij een uitvaart is maximaal 50 personen op 1.5 m.
 • Doordeweekse vieringen vinden voorlopig nog niet plaats
 • Koffiedrinken voor en na de viering is niet toegestaan, ook niet buiten.
 • Het parochiecentrum blijft gesloten.
 • Alleen in uitzonderlijke gevallen is het brengen van de communie thuis mogelijk, alleen door een pastor.
 • De Mariakapellen zijn gewoon toegankelijk.

 

Let op: niet vooraf aangemeld betekent geen toegang!

Dus altijd vooraf aanmelden voor de diensten:

Catharinakerk Sonja Rippen: via reserverenrkbarneveld@gmail.com of als het niet anders kan 06 134 264 32.

Odulfkerk Theo van der Pijl: via tvanderpijl@tele2.nl of als het niet anders kan 0342 473 729.

 

We hopen dat we velen van u binnenkort mogen ontmoeten in een van onze kerken.

 

Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep

Ton van den Boogaart

 

Dankbaarheidsboom

Doet u mee?

In navolging van de Sint Maartenparochie heeft Wil van Calck dit ook op de website van de St. Lucasparochie geplaatst https://stlucas.nu/wp-content/uploads/2020/07/Dankbaarheidsboom-4juli-2020.pdf.

Wil gaf aan dat dit wellicht ook iets zou zijn voor onze eigen site.

Dankbaarheidsboom

Wat is de bedoeling?

We vragen aan u te verwoorden waarvoor u dankbaar bent, ondanks deze Corona-tijd?

Uw reactie wordt dan als een blad aan de dankbaarheidsboom “gehangen”.

Dank alvast voor uw medewerking.

Meer inspiratie? https://www.parochie-sintmaarten.nl/dankbaarheidsboom-2/

Stuur uw reactie naar: RKBarneveld@gmail.com

Doe dit a.u.b. uiterlijk 16 oktober. Dan plaatsen wij de dankbaarheidsboom ook in de INFO

Geef een reactie

Dankbaarheidsboom

Doet u mee?

In navolging van de St.Maartenparochie heeft Wil van Calck dit ook op de website van de Lucasparochie geplaatst. Hij meldde ons dat dit ook een goed idee was voor onze eigen site.

De blaadjes van de dankbaarheidsboom kunnen worden gevuld met uw reactie op de volgende vraag:

‘Waar bent u ondanks alles in deze tijd van corona toch dankbaar voor?’

Graag uw reacties naar: RKBarneveld@gmail.com uiterlijk 16 oktober 2020

De dankbaarheidsboom wordt dan in de eerstvolgende INFO geplaatst.

Inspiratie nodig? https://www.parochie-sintmaarten.nl/dankbaarheidsboom-2/

 

Startzondag 13 september

Kerkcentrum Odulf viert 50 jaar bestaan

225 jaar godsdienstvrijheid en daardoor weer katholieke erediensten in Barneveld en 50 jaar kerkcentrum Odulf. Twee zaken die zaterdag 5 september herdacht werden in een plechtige eucharistieviering in Odulf.

Aansluitend hielden Burgemeester A. van Dijk en een kerkmeester uit 1970 de heer J. van Dijk (geen familie) een korte toespraak. Ook werden twee koorleden gehuldigd die de volle 50 jaar lid zijn van het kerkkoor.

Door de Ichtuskerk werd een mooie icoon aangeboden. Ter afsluiting was er een gezellig samenzijn.

Op 9 augustus 1970 werd het kerkcentrum Odulf in gebruik gesteld door kardinaal Alfrink. Zaterdag 5 september, aansluitend aan de eerste
eucharistieviering na de coronastop, werd dit herdacht.

De aanloop naar deze viering was lastig. Door de te nemen coronamaatregelen was er niet veel plaats in de kerk. Dus werd het kerkplein erbij getrokken. Een tijdelijke grote overkapping moest bescherming bieden tegen de elementen. Daar konden de cantors van het koor prima hun bijdragen leveren.
Deze cantors kwamen uit het kerkkoor van Voorthuizen zelf en drie uit het Caeciliakoor van de Sint Catharinakerk in Barneveld. En dit onder leiding
van de heer Jan Pieterse al bijna 48 jaar dirigent van het Voorthuizense kerkkoor.

De gehele viering was via internet te volgen. Daardoor konden degenen die er niet bij konden zijn het toch volgen.

Er waren, door de coronamaatregelen, slechts enkele genodigden. Burgemeester Asje van Dijk was er namens de inwoners van de gemeente Barneveld. Prior Klaas Fongers van de Norbertijnen priorij de Essenburgh in Hierden waar de Odulfkerk veel aan te danken heeft gedurende de afgelopen 50 jaar. De paters Tielemans en In ‘t Zand hebben veel eucharistievieringen geleid. Ook oud-pastoor Jan Onland was aanwezig en de heer Maico Kramer als vertegenwoordiger van het parochiebestuur. Het maximaal aantal gelovigen vooral uit Voorthuizen en een enkeling uit Barneveld was al meer dan een week voor de viering bereikt.

Pastoor Harrold Zemann ging voor in de eucharistieviering. Hij onderstreepte dat in deze tijd van steeds minder privacy het steeds meer aan komt op samen leven en een gemeenschap te vormen. Een geloofsgemeenschap noemde hij een oefenschool voor samenleven. Je hoort erbij ongeacht je leeftijd, geaardheid, ras enz. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets is. Maar ga dan met elkaar in gesprek en weest daarbij ook kritisch naar jezelf. Deze kerk is een plek waar mensen zijn samengekomen met lief en leed.

 

Pastoor Zemann haalde een tekst aan op een bidprentje wat hem bijzonder aanspreekt: “Mensen vergeten wat je gezegd hebt. Mensen vergeten wat je gedaan hebt. Maar ze vergeten niet wat voor een gevoel ze je hebben gegeven.”

Burgemeester van Dijk haakte daarop in. Hij haalde Godfried Bomans en zijn broer en zus aan. Deze broer en zus waren kloosterlingen. Samen brachten zij een mooie interactie tot stand van het leven buiten en in een klooster. De naam Bomans geeft veel mensen een goed gevoel.

50 jaar Odulf. 50 is tien maal vijf. En vijf is het getal van de genade. Dus tienvoudige genade voor Voorthuizen. In het Hebreeuwse alfabet is de vijfde letter de letter T. T staat voor venster op de wereld. Dus een tienvoudig venster.
Vijftig jaar is een jubeljaar: een nieuw begin, jaar van bevrijding en vrijheid. De encycliek van de Paus Laudatio si haakt daar op in: een nieuw begin in het omgaan met onze schepping.

De heer Jan van Dijk stond vijftig jaar geleden al op dezelfde spreekstoel.
Hij zat toen als secretaris in het kerkbestuur. Daardoor heeft hij de hele voorgeschiedenis die heeft geleid tot de bouw van kerkcentrum Odulf van zeer nabij meegemaakt. Door pastoor Van de Vegt werd voor vijf jaren een zaal gehuurd bij “De Vergulde wagen” die permanent als kerk ingericht kon blijven. Daardoor was het ’s zaterdags ’s avonds inrichtenvan de feestzaal en ’s zondags na de dienst weer op ruimen van de baan.

Eerst werd grond verworven in de Wheem voor de nieuwe kerk. Snel bleek dat de groeiprognoses voor Voorthuizen te hoog waren. Dus kon met minder volstaan worden. De grond werd geruild voor grond aan de Budkestraat. Er werd veel tijd en energie gestoken in het verwerven van de financiële middelen om de kerk te kunnen bouwen. Daarbij bleek dat de Voorthuizense gemeenschap een hechte gemeenschap was en nog steeds is. Van het begin af is kerkcentrum Odulf opgezet als een ontmoetingscentrum voor mensen van alle gezindten.

Zoals kardinaal Alfrink op 9 augustus 1970 zei: een trefpunt voor God met de mensen én een trefpunt voor mensen onderling. 50 jaar Odulf betekent ook 50 jaar Odulfkoor. Er zijn nog twee leden van het allereerste uur. Mevrouw Riek Schouten en mevrouw Elfride Visser. De heer Henk Kok is al weer 40 jaar lid en mevrouw Jolita Wouters 25 jaar.
Deze jubilarissen werden door pastoor Zemann gehuldigd met een zeer bijzondere kaars en een bos bloemen.

 

De heren van Dijk en pastoor Zemann kregen een héél bijzondere attentie. Naar keuze een fles rode of witte jubileumwijn. Jubileumwijn in het kader van het jubeljaar 225 jaar godsdienstvrijheid en herbegin van een katholieke parochie in Barneveld en 50 jaar kerk- en ontmoetingscentrum Odulf.

De geloofsgemeenschap werd door Ds. Peter Breure van de Ichtuskerk nog zeer aangenaam verrast met een prachtig cadeau. Mevrouw Thea Pieterse mocht namens hem een schitterende icoon aanbieden. Het betrefteen afbeelding van Jezus die zijn rechterarm om Menas heeft geslagen.
Menas is een monnik uit de 3 e eeuw. Deze icoon zal een mooie plaats in het kerkcentrum krijgen.

Ter afsluiting van het officiële deel werd een tentoonstelling geopend.
Daarbij wordt de geschiedenis van kerkcentrum Odulf op borden verteld.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de uren dat het kerkcentrum open is.

Tijdens het koffie drinken en de aansluitende borrel werden in een geanimeerde sfeer herinneringen opgehaald, anekdotes verteld en weer toekomstplannen gemaakt.

 

 

 

Geef een reactie

Odulf 50 jaar – Jan en Thea Pieterse vertellen…..

Toen mijn vrouw en ik met onze 3 kinderen in Voorthuizen kwamen wonen, bestond de Odulfkerk ruim 2 jaar, nadat de katholieken zo’n 5 jaar hadden ‘gekerkt’ in de feestzaal van café de Vergulde Wagen (ongeveer waar nu Kruidvat /Jumbo is). Pastoor Hoogeboom was de trotse ‘bouwpastoor’ en pater Tielemans (Norbertijn van de Essenburgh in Hierden) was zijn assistent.

Elk weekend waren er eucharistievieringen op zowel zaterdag als zondag in zowel de Sint Catharinakerk in Barneveld als in de Odulfkerk in Voorthuizen. Toon (van) Wetten zwaaide bij Odulf er zowat alle niet-pastorale scepters; hij werd dan ook de ‘pastoor van Voorthuizen’ genoemd en Theo van der Pijl (de huidige koster) was toen assistent-koster.

Odulf was een jong gebouw en er werden in Voorthuizen nieuwe woonwijken gebouwd zoals De Steenkamp en De Wheem waar veel jonge gezinnen kwamen wonen die in het weekend naar de kerk gingen. Bovendien voldeden in die jaren toeristen nog in groten getale aan hun zg. zondagsplicht.
Odulf zat dus regelmatig vol. Ik herinner me de eerste keer Hemelvaart in 1973 en destijds nog een ‘verplichte feestdag’; de kerk was bomvol en de laatkomers stonden buiten!!

Wij kwamen uit Harderwijk en zowel mijn vrouw als ik raakten daar al snel actief betrokken bij het kerkgebeuren. Dat kwam mede door het Tweede Vaticaans Concilie (okt. 1962-dec. 1965), waarbij veel dingen in de Katholieke kerk veranderden. Zo werd o.m. de landstaal ingevoerd en kwam er naast het Kerkbestuur een min of meer pastoraal-adviserend orgaan, de Parochieraad. Thea werd al vrij snel lid van die Raad en ikzelf werd organist/pianist van het pas opgerichte jongerenkoor Panta Rhei. En in Voorthuizen zetten we dat soort activiteiten voort.

 

Odulf was en is de tweede kerklocatie van de Sint Catharinaparochie in Barneveld. Er was uiteraard een overkoepelend Kerkbestuur en ook al een Parochieraad. Voor Odulf moest er ook zoiets als een Parochieraad komen en een groepje van ‘wijze mannen’ vroeg mij om voorzitter te worden van de Parochieraad in Voorthuizen; om verwarring te voorkomen werd dat uiteindelijk de Beleidsraad genoemd.

Ook Thea was druk als lid van de vrouwenvereniging Odulf en werd daar uiteindelijk voorzitter van. Maar ook waren we in de weer met ‘Kindeke wiegen’ en de voorbereiding van eerste communicantjes. Tevens werd ze de eerste vrouwelijke lector/lectrice in de parochie. Pastoor Hoogenboom moest wel erg aan het idee wennen om samen met een vrouw in de sacristie te zijn……………

Zoals in feitelijk in alle RKkerken was er ook in Odulf een zangkoor en in de tijd dat wij in Voorthuizen kwamen wonen stond dat onder leiding van Dik Vermeulen, die er echter in 1976 mee stopte. Mij werd toen door pastoor Hoogenboom gevraagd om het koor over te nemen, hetgeen ik maar al te graag deed. Mijn functie als voorzitter van de Beleidsraad werd overgenomen door Rinus Oostveen. Van het koor uit die beginjaren zijn Riek Schouten en Elfride Visser nog steeds van de partij. Hulde!

 

Ik heb met het Odulfkoor nauwelijks Latijn gezongen, enerzijds jammer (bij nader inzien), maar afgezien van het feit of ik muzikaal voldoende onderlegd was/ben, was er geen dirigent en moest ik als orga-pianist beide functies vervullen; die situatie is overigens nog onveranderd.

Opgevoed in een Latijnse kerk raakte ik eind jaren 1960 onder de indruk van liederen van o.m. Huub Oosterhuis, Bernard Huijbers en ook Antoine Oomen en Tom Löwenthal. ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn’, gebaseerd op psalm 126. Hardop liep ik het te zingen, in één woord schitterend, zowel qua tekst als muzikaal. Omdat ik ook nog steeds lid was en ben van het ‘jongerenkoor’ Panta Rhei uit Harderwijk bracht ik ook nogal wat liederen daarvandaan mee. Tot ca 1990 was pater Coen Negenborn (Norbertijn van de Essenburgh) de dirigent van dat koor. Soms koppelde hij liedteksten aan schriftuitleg; er ging een wereld voor mij open!

Tegenwoordig zingen we met het Odulfkoor ook wel wat Latijn in de vorm van acclamaties van Taizé.
Maar ook het aloude Credo en Avé Maria wordt met graagte door jong en oud gezongen. Wat moet dat trouwens worden met de Corona-gebeurtenissen?????

In 1986 werd pastoor Hoogenboom opgevolgd door pastor Jan Onland. Alle vernieuwingen die pastoor Hoogenboom heel voorzichtigjes was gestart, werden door Jan Onland versneld tot leven gebracht. We denken aan het verdelen van de parochie in wijken ( en WijkContactPersonen) en het omzetten van de zg ‘parochiemededelingen’ in het blad INFO. Ook werden de contacten met onze reformatorische medechristenen geïntensiveerd hetgeen geresulteerd is in pastoraal overleg tussen de diverse voorgangers/dominees, waarbij mijn vrouw Thea (zo’n 2 maal per jaar), alsook in de Taizévieringen en de jaarlijkse OpenLuchtDiensten.

Vanwege het teruglopen van assistentiemogelijkheden vanuit de Norbertijnenpriorij de Essenburgh was het steeds vaker nodig om een beroep te doen op leken die in (niet-eucharistievieringen) voorgaan; PGV-vieringen zijn dat, ParochianenGaanVoor. Mensen van het eerste uur waren Rob Baak en Boudewijn Kok, maar ook mijn vrouw Thea.
H

et vertrek van pastor Jan Onland (ca. 2000) ging min of meer samen met grote bestuurlijke en organisatorische veranderingen in de Nederlandse bisdommen; het gaat helaas te ver om daar nu op in te gaan.
Inmiddels zijn er in Odulf nog slechts zo’n 2 vieringen per maand die bezocht worden door zo’n 40-60 gelovigen; 25 jaar geleden waren er dat nog 100.

Jan en Thea Pieterse

Allerzielen

Allerzielen

O hoe ik je mis
terwijl de dagen
weken worden
de maanden jaren
alleen nog maar
herinneringen aan
hoe jij was
en wij waren

Uit: Woorden van Lotte

Ieder jaar herdenken wij tijdens Allerheiligen op 1 november, de gestorven christelijke heiligen en martelaren. De dag daarna, 2 november, vieren we Allerzielen en herdenken we in het bijzonder alle dierbaren die het afgelopen jaar zijn gestorven.

Allerzielenviering – maandag 2 november Catharinakerk Barneveld, aanvang 19 uur

´Laat hen dan zijn waar ik ben´, Joh. 17, 24-26

Graag willen we de namen van deze dierbaren noemen, bidden voor hen die rouwen en degenen herdenken die ons al langer zijn ontvallen in de Allerzielenviering op maandag 2 november 2029 om 19.00 uur in de Catharinakerk in Barneveld.

Tijdens de viering wordt er een kaars voor hen aangestoken en na afloop van de viering reiken we deze kaars uit aan de families, samen met het herdenkingskruisje, na de viering voor in de kerk.
Wij nodigen allereerst alle families en vrienden uit om hierbij aanwezig te zijn en vullen dit aan met aanmeldingen van parochianen

De namen van onze dierbare overledenen:
1. Toos Huveneers – Lavalaije

2. Wil Baars – Jeijsman

3. Wim Vos

4. Ferry Nieuwstad

5. Marianne Visser – Pouw

6. Cecile Burgering – Löwenthal

7. Michael Veldhuizen

 

Iconenwand

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden gevierd in de nadrukkelijke aanwezigheid van hen die vóór ons hebben geleefd en die ons inspireren en dierbaar zijn.
Vanaf het weekend van 17 en 18 oktober staan Kerkcentrum Odulf en de Catharinakerk een beeldenwand met iconen, afbeeldingen van officiële en officieuze heiligen.
Daarbij kunnen ook uw herinneringen worden geplaatst van hen, waarvan we in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen: bidprentjes, foto’s of andere kleinoden, die een bijzondere betekenis voor u hebben.
Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u dit aandenken vanaf nu na de vieringen afgeven aan: Theo Langenhof (Voorthuizen), Trees Dudink en Joke Veenendaal (Barneveld). U kunt ook bellen met Daniëlle Visser 0342-417723 indien u niet in de gelegenheid bent uw aandenken na de vieringen af te geven.

Namens het rouwpastoraat,
Sonja Rippen

Afscheid in Coronatijd

Afscheid in coronatijd

 

In de viering van 2 augustus jl. hebben we de namen in herinnering geroepen van mensen die gestorven zijn vanaf de laatste keer dat we in maart bij elkaar gekomen zijn.

 

Afscheid nemen in coronatijd was niet makkelijk door de lockdown.
Het doet pijn als je je geliefde niet meer kunt aanraken of zelfs niet meer kunt bezoeken.
Het doet pijn als je niet bij het afscheid kon zijn of maar een beperkte groep kon uitnodigen.
Juist het samen zijn in tijden van rouw is zo troostend.
Het afscheid nemen was daardoor extra zwaar.
We willen naast het noemen van de namen
ook het verdriet van hen die achterblijven niet vergeten,
God vragen om kracht en troost om het gemis te dragen.

We ontstaken voor hen het licht, opdat licht verwijst naar de verrijzenis.
Niet het duister maar het licht heeft het laatste woord, niet de dood maar het eeuwige leven.

 

 1. Willie Tolboom-Smits overleden op 13 april leeftijd 64 jaar
 2. Mario Scibelli overleden op 24 april leeftijd 58 jaar
 3. Corry van Lierop overleden op 25 april leeftijd 82 jaar
 4. Cecile Brugering – Löwenthal op 6 juni leeftijd 78 jaar.

 

 

In deze viering hebben we ook een tweede kaars aan gestoken voor Michael Veldhuizen, hij overleed op 27 jui

Foto invoegen, zie bijlage

Goede God,
mensen sterven, toch wennen we nooit aan de dood.
Steeds weer valt er iemand weg die niet gemist kan worden.
Het doet ons pijn, telkens opnieuw.
Wat kunnen we U beter vragen dan:
genees de wonden die geslagen zijn,
bewaar wat niet verloren mag gaan,
laat niemand ongetroost blijven,
geef aan alle overledenen een toekomst bij U.
Amen.

 

In memoriam

Michael Veldhuizen

Hij overleed op 27 juli 2020 in de leeftijd van 14 jaar.

De crematieplechtigheid in Leusden vond plaats in besloten kring in Leusden op 30 augustus 2020.

Cecile Burgering – Löwenthal

Zij overleed op 6 juni 2020 in de leeftijd van 78 jaar.

De afscheidsviering was zaterdag 13 juni 2020 in kerkcentrum Odulf in Voorthuizen.

Aansluitend de crematieplechtigheid in Ugchelen, beide in besloten kring.

 

Gezocht: Hulp voor het secretariaat

Onze geloofsgemeenschap is een dynamische geloofsgemeenschap die een warm bad wil aanbieden aan iedereen. Waar we omzien naar elkaar.

Om dit alles mee in goede banen te laten lopen zijn wij op zoek naar versterking van het secretariaat.

De belangrijkste taak is het verwerken van de inkomende mail en (enige) post. Veel kan vanuit huis gedaan worden op momenten dat het jou uitkomt.
Daarnaast is er nog wat kantoorwerk zoals het bijhouden van archieven.

Wat bieden wij: deel uitmaken van een enthousiast en goed samenwerkend team dat er voor gaat om onze geloofsgemeenschap soepel draaiende te houden.

Inlichtingen en aanmelden bij
Ton van den Boogaart, voorzitter locatieraad.
Tel 0342 49978 of avdboogaart@yahoo.com

Gezocht: Tweede Koster

Gezocht tweede koster

Wilt u bijdragen aan zeer belangrijke activiteiten in onze geloofsgemeenschap?
Dan is hier uw kans!
Deze activiteiten betreffen vooral de zondagsdiensten, bijzondere vieringen, uitvaarten, trouw en doop.
De voorbereidingen en de nazorg ervan worden verzorgd door een enthousiastteam van mensen zoals voorgangers, lectoren, PGV-ers, koor, collectanten,
schoonmakers, misdienaars en koster.

Ter ondersteuning van dit team zijn wij op zoek naar een tweede koster, naast de huidige koster Herman Fransen.

De werkzaamheden betreffen:
 in samenwerking met de lectoren/voorganger klaarzetten van de benodigdheden en voor zover nodig na afloop opruimen;

 indien nodig de kleding van de voorganger klaar leggen, sommige voorgangers brengen hun eigen kleding mee;

 godslamp verzorgen;

 zorgen dat het Antipendium (kleed aan de preekstoel) de kleur van het jaargetijde heeft;

 bestellen kaarsen, hosties, miswijn, wierook etc.;

 devotie kaarsjes bijvullen op de diverse plekken;

 netjes houden van allerlei gebruiksvoorwerpen;

 hier en daar nog wat kleinigheden:

 een koster aanwezig bij bijzondere vieringen.

Als lid van het enthousiaste team draag je bij aan een uitermate belangrijk gebeuren waar veel mensen hun inspiratie en soms ook troost uit halen. De
kerkdiensten zijn de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap.
Ieder jaar wordt er vanuit het bisdom een leuke dag voor de kosters georganiseerd!
De beide kosters verdelen onderling de te verrichten werkzaamheden. Benodigde tijd varieert maar is gemiddeld zo’n 1,5 uur om de week.
Als je bij een viering aanwezig moet zijn, komt er nog zo’n 2 a 2,5 uur bij, incl. klaarzetten en opruimen.
Voor nadere in formatie kunt u terecht bij de huidige koster Herman Fransen, tel 0342-421626 of Ton van den Boogaart 0342-493978.
Als u belangstelling hebt voor deze boeiende en belangrijke functie kunt u zich wenden tot Ton van den Boogaart 0342-493978 of avdboogaart@yahoo.com.

Ton van den Boogaart
Voorzitter locatieraad