Zeven kenmerken

De zeven kenmerken voor een succesvolle parochie

Picture1.pngUit een studie in de Anglicaanse kerk is gebleken dat parochies die in deze tijd groeien en bloeien zeven kenmerken gemeen hebben. Hieronder volgt een samenvatting die wij willen gebruiken om de toekomstige richting van onze geloofsgemeenschap te bepalen.

Kenmerk 1: bezield zijn door geloof

en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven

 • erediensten en leven met de sacramenten: mensen helpen om de liefde van God te ervaren
 • motivatie: de energie komt voort uit een verlangen God en elkaar te dienen
 • omgang met de Schrift: de Bijbel op creatieve wijze met het dagelijks leven verbinden
 • voeden van het geloof in Christus: mensen helpen te groeien in hun geloof en dat met anderen te delen.

Kenmerk 2: een naar buiten gerichte blik

meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven

 • geworteld in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet-kerkelijke groepen en netwerken
 • hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en wereldwijd
 • legt verbindingen tussen geloof en dagelijks leven
 • gaat in op menselijke behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid.

Kenmerk 3: Op zoek naar wat God wil

Een gezonde parochie of geloofsgemeenschap vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons?

Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken

 • roeping: op verkenning gaan om te ontdekken wat God van en met ons wil in het hier en nu
 • visie: ontwikkelen en communiceren van een gedeeld/gezamenlijk besef van richting en doel
 • prioriteiten in missie: bewust doelstellingen formuleren voor de korte en lange termijn
 • kunnen vragen om offers en deze ook daadwerkelijk kunnen brengen, als het erom gaat het bovenstaande te realiseren en zo het geloof in praktijk te brengen

Kenmerk 4: de kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen

in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor mislukking

 • het verleden omarmen en tegelijk de durf hebben om taken anders aan te pakken
 • risico’s nemen: durven erkennen dat iets met werkt en lering trekken uit ervaringen
 • crises: creatief ingaan op uitdagingen waar men als kerk en gemeenschap voor geplaatst wordt
 • positieve ervaringen met verandering, hoe gering ook, bevestigen en erop voortbouwen.

Kenmerk 5: leven als een echte gemeenschap

en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie

 • relaties: deze worden, vaak in kleine groepen, onderhouden en gevoed zodat mensen zich geaccepteerd voelen en worden geholpen om te groeien in geloof en dienstbetoon.
 • leiderschap: parochianen en voorgangers werken als team samen om aan alle zeven kenmerken van een gezonde parochie of geloofsgemeenschap gestalte te geven op een manier die toegesneden is op de plaatselijke situatie
 • bediening door parochianen: de waarde van wat mensen aan gaven hebben meegekregen, wat ze allemaal hebben meegemaakt en wat ze op hun levensweg aan geloofservaringen hebben opgedaan wordt onderkend. Dit alles krijgt gestalte in het leven in de parochie of de geloofsgemeenschap en daarbuiten.

Kenmerk 6: ruimte (scheppen) voor iedereen

inclusief in plaats van exclusief

 • gastvrijheid: zich inspannen om nieuwkomers op te nemen in het leven in de parochie of de geloofsgemeenschap
 • kinderen en jongeren: worden geholpen om erbij te horen, een eigen bijdrage te leveren en te worden gevoed in hun geloof
 • zoekers: worden aangemoedigd om het geloof in Christus te verkennen en te ervaren
 • diversiteit: verschillen in sociale en etnische achtergrond, in geestelijke en lichamelijke capaciteiten en in leeftijd worden gezien als kracht.

Kenmerk 7: zich beperken tot een paar taken en die goed doen

eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig

 • basistaken op orde hebben: met name de eredienst, de pastorale zorg, het beheer en het bestuur
 • iets te bieden hebben op belangrijke levensmomenten: diensten op scharniermomenten worden als zinvol ervaren en geven zicht op God en geloof
 • als parochie of geloofsgemeenschap zelf goed nieuws zijn, door houding en manier van werken
 • genieten van wat er wordt gedaan en kunnen leven met wat er niet wordt gedaan.

Geef een reactie