paasicoon, 3 maart

Op 3 maart willen we om 10.30 uur beginnen met de Eucharistieviering in de kapel van het St. Janscentrum.

Aansluitend zal bisschop De Korte een inleiding verzorgen over de encycliek Laudato Si waarin de paus wijst op het belang van contemplatie.

Iconen bemiddelen in ons contact met Christus en ze stellen hierbij de mysteries uit zijn leven tegenWOORDdig.

De beste materialen uit de Schepping worden door iconen terug aangeboden aan de Schepper.

Na de lunchpauze verzorgen Willem Marie Speelman o.f.s. en pastoor Jacques Grubben een lezing waaruit u kunt kiezen.

De heer Speelman is directeur en docent spiritualiteit op de Tilburg School of Theology en zal ingaan op zijn laatste boek “Zie dat Ik ben”.

Pastoor Grubben uit Boxtel is medeoprichter van het “Huis van de Eenheid” te Riga en afgestudeerd op “Maria en de Eucharistie”.

De grote verzamel-icoon van het jaar van het geloof, de zg. “Icona Fidei” is deze dag ook te bezichtigen. Paus Franciscus heeft deze icoon 4 december 2012 gezegend.

Met 10 iconen volgen we Christus tijdens zijn lijden, sterven en weer verrijzen uit de dood:

  1. De Openbaring aan Nicodemus
  2. De Gedaanteverandering
  3. Het Afscheid in Betanië
  4. Het Laatste Avondmaal
  5. De Veroordeling van Jezus
  6. De Wenende vrouwen en Simon van Cyrene
  7. De Kruisafname
  8. Maria Magdalena en de verrezen Heer
  9. De Verschijning aan de leerlingen
  10. De Hemelvaart van Christus

Er zijn kaarten en boekjes van de iconen beschikbaar en tenslotte vindt u hieronder alvast de uitleg en de foto van de centrale paasicoon van de Icona Fidei.

Rond 15.00 uur hopen we deze dag weer met gebed af te sluiten.

Het St. Janscentrum waardeert een bijdrage aan deze dag wanneer dat mogelijk is. Van harte welkom!

Wat zien we op de icoon?icoon

De verrezen Heer

De vrouwen vinden de steen weggerold van het graf en plotseling zien ze twee mannen in een stralend wit kleed. “Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lc.24, 5+6a). Jezus is neergedaald in het dodenrijk en heeft de poorten ervan verbrijzeld. Hij staat in een ronde mandorla; de geopende hemel. Naar binnen toe is deze meer duister vanwege het voor ons ondoorgrondelijke mysterie van God’s Liefde. Goudenlichtstralen gaan van Jezus uit. “Hij is het ware Licht dat iedere mens verlicht” (Joh.1,9).

 

Adam en Eva

Jezus stijgt op en neemt Adam en Eva bij de pols, de levensader. Ze hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, ondanks dat God hen had gezegd dat ze dan zouden sterven (Gen. 2,17). Nu neemt Christus ze mee uit het graf en voert ze mee naar de Hemel, naar Gods Rijk samen met de hele mensheid. Aan Jezus linkerzijde staan de aartsvaders en profeten, Johannes de Doper, Salomo en Daniël uit het Oude Testament die van Hem hebben getuigd. Zoals de mens sterft in Adam, zo herleeft hij in Christus (1 Kor.15,22).

 

Petrus en Paulus

Aan de rechterzijde van Christus getuigen Petrus en Paulus dat Jezus is opgestaan en aan hen is verschenen. God bekleedt het vergankelijke met onvergankelijkheid en het sterfelijke met onsterfelijkheid. Zo gaan de Schriften in vervulling: ‘Alle dorre beenderen zullen luisteren naar het woord van Jahwe. Hij brengt de levensgeest in hen terug zodat ze weer tot leven komen’ (Ez. 37,3-10) En zoals Paulus zelf schrijft: “De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel” (1 Kor. 15,55).

Gebed

Opgestane Heer, overwinnaar van zonde en dood, U heeft ons gezegd: “De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen” (Lc. 24, 7).

Neem ons bij de hand in geloof, hoop en liefde opdat wij deel hebben aan Uw Verrijzenis en Uw Liefde. U maakt alles nieuw, U bent de Alpha en de Omega, de oorsprong en het einde. (Apok. 21, 5) Laat ons blij zijn en juichen en U de eer geven. Alleluia.