De toekomst van onze geloofsgemeenschap

Door:  Antoinette Bottenberg (pastoraal team)

Het gaat goed met onze geloofsgemeenschap: er zijn veel activiteiten en er is een grote betrokkenheid van velen. We willen dat graag zo houden. De algemene trend in kerkelijk Nederland is echter ook bij ons merkbaar: het vrijwilligerskader wordt steeds kleiner en is kwetsbaar geworden, en er is een beperkte aanwas van nieuwe en jonge(re) leden. Het missen van wat er niet meer is of niet meer gaat, kan als pijnlijk of moeilijk worden ervaren.

Het pastorale beleid van de parochie
Het pastorale beleid van de parochie, onder verantwoordelijkheid van onze pastoor Harrold Zemann, speelt op de algemene trend in. In het beleidsplan staat dat het pastorale team met haar vrijwilligers niet werkt vanuit een tekort. We gaan uit van wat we van God en de mensen ontvangen hebben om te delen, binnen onze geloofsgemeenschap én in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. Er is dan geen tekort maar overvloed. Daarom werken we vanuit enthousiasme en met vertrouwen in de toekomst. We hebben een mooie missie, een hoopvolle blijde boodschap die we graag willen uitdragen.

In de praktijk loopt het pastoraat in de parochie langs 3 lijnen:

1. De kerntaken. Dat zijn de taken die moeten gebeuren om een RK-parochie te zijn zoals zorg voor onze naaste in nood, het vieren van de eucharistie en (de voorbereiding op) de sacramenten. Het pastorale team waarborgt de kerntaken lokaal of centraal. De pastoraatsgroep ondersteunt dit samen met andere vrijwilligers uit de parochie.
2. Zorgdragen voor pastorale nabijheid, dat ook wel ‘omzien naar elkaar’ genoemd wordt. Hier kan een geloofsgemeenschap met haar eigen talenten en passend binnen het pastorale beleid van de parochie op eigen wijze invulling aan geven. Wat wij ook volop doen! We bewijzen daarmee dat we een grote gelovige vitaliteit hebben. De pastoraatsgroep inspireert, is oor en oog van de geloofsgemeenschap, is aanspreekpunt en geeft mede vorm aan het pastorale beleid van de parochie. De pastoraatsgroep kan een beroep doen op het pastoraal team voor ondersteuning.
3. Innovatief pastoraat. De parochie ziet dit niet als een sluitpost! We proberen hiermee mensen te bereiken die zich niet of niet meer bij ons thuis voelen. Hieronder vallen nieuwe activiteiten waarbij wij vooral naar buiten treden, zoals de kaarsjesactie tijdens de Oud Veluwse Markt en Goede Vrijdag Anders. 
Daar doorheen loopt de lijn van de communicatie in onze geloofsgemeenschap. Hieronder vallen zaken als de info, nieuwsbrief en de folder Kerkbalans. Elkaar laten weten wat er gebeurt en wat je gaat doen, dat verbindt.

De pastoraatsgroep stopt
De pastoraatsgroep vervult een centrale pastorale rol in onze geloofsgemeenschap. Zij werkt onder verantwoordelijkheid van het pastoraal team en is onmisbaar. De termijnen van de huidige leden van de pastoraatsgroep, Margje Hengeveld en Ans Luiten, lopen begin 2019 af. Vele jaren hebben zij zich met veel enthousiasme en energie ingezet. Ook hebben ze taken opgepakt die wegvielen door het uitvallen van vrijwilligers. Daarmee was hun taak groter geworden dan alleen de taken voor een pastoraatsgroep. Zij hebben geprobeerd de pastoraatsgroep uit te breiden maar dat is niet gelukt. Ze hebben aangegeven dat ze willen stoppen met de pastoraatsgroep. Een moeilijk besluit voor hen, zeker als je zo toegewijd bent, maar we waarderen hun moed en respecteren hun besluit. De geloofsgemeenschap heeft nu dan ook de verantwoordelijkheid om een nieuwe pastoraatsgroep samen te stellen.

Hoe gaan we inspelen op onze toekomst?
In overleg met het pastoraal team is besloten om vóór de werving van nieuwe pastoraatsgroepsleden eerst een ‘bezinningsperiode’ in te bouwen, een pas op de plaats. We willen ons deze vragen stellen: Wat is onze geloofsgemeenschap Barneveld/Voorthuizen gegeven om vanuit te delen? Waar staan we en hoe kijken we naar de toekomst?
Er worden daarom in september en oktober een tweetal inspiratie-avonden georganiseerd door het pastoraal team onder leiding van pastoraal werker Nelleke Spiljard uit de St. Maartenparochie. Zij heeft ervaring met vitaliteitsprojecten en zal als opbouwwerker samen met een gemêleerde groep mensen (jonge en wat oudere leden, actieve- en minder/niet actieve leden, kerkganger en geen kerkganger etc.) de gelovige vitaliteit van de gemeenschap op het spoor komen en met hen verder nadenken over o.a. de hierboven genoemde vragen. Iedereen die mee wil denken wordt uitgenodigd om zich bij de locatieraad of de pastoraatsgroep te melden. Wellicht zullen de pastoraatsgroep en locatieraad ook mensen benaderen om mee te brainstormen, maar daar hoef je dus niet op te wachten.

Na deze ‘pas op de plaats’ hopen we nieuwe pastoraatsgroepsleden te vinden, die het pastoraat in de geloofsgemeenschap Barneveld/Voorthuizen willen coördineren.
Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich ook hiervoor melden bij de locatieraad of de pastoraatsgroep.
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen en met elkaar een mooie toekomst kunnen voorbereiden.
Hartelijke groeten, mede namens de locatieraad en de pastoraatsgroep,

Antoinette Bottenberg