hulp aan elkaar

Er zijn nog steeds mensen die onder de armoedegrens leven en daarnaast zijn er mensen die zich eenzaam en/of verlaten voelen. Helaas ook in Barneveld en Voorthuizen.
Voor geestelijke en financiële hulp probeert sinds jaar en dag de lokale Barneveldse Caritas/ diaconie Instelling te bemiddelen. Niet iedereen durft zelf om hulp te vragen, begrijpelijk maar dit kan ervoor zorgen dat mensen verkommeren en dat is wat de B.C.I. wil voorkomen, want vaak kan er met betrekkelijk weinig erg veel gedaan worden. Binnen de Lucasparochie wordt door alle kerklocaties samengewerkt om hulpvragen met elkaar op te kunnen lossen. Traditioneel wordt ook jaarlijks een Kerstattentie rondgebracht bij de 80 jarige parochianen, zieken en parochianen die om een of andere reden een steuntje in de rug nodig hebben.
Daarnaast werkt de B.C.I. nauw samen met het Diaconaal Netwerk Barneveld, een organisatie van samenwerkende kerken die hulp biedt bij thuisadministratie, spreekuren voor hulpvragen heeft en samenwerkt met elkaar om in Barneveld bij te springen bij persoonlijke problemen. Vanwege deze samenwerking kan snel hulp geboden worden en kan afstemming plaats vinden voor het bieden van oplossingen bij grote nood.
Op 1e Kerstdag wordt, zoals dit jaarlijks in Barneveld en Voorthuizen plaats vindt, wederom een collecte gehouden voor de Caritas/ Diaconie, wilt u ons werk extra ondersteunen, dan zou het heel fijn zijn al u een gift over wilt maken op rekeningnummer NL97RABO0169260690, t.n.v. Parochiële Caritas Instelling/ diaconie Lucasparochie te Barneveld. Deze gift is af te trekken van uw aangifte 2016 van de belasting.

Hartelijk dank, Namens de Barneveldse Caritas Instelling(B.C.I.)

Gerard van Lanen, voorzitter