ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA

Genesis 3, 9-15.20
Efeziërs 1, 3-6.11-12
Lucas 1, 26-38

door Kapelaan Donders

Op donderdag 7 december vieren staan wij in de liturgie aan de vooravond van het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Met dit feest eren wij haar die door haar Ja-woord Christus in onze wereld bracht. Vanaf het moment van haar fiat stond haar leven geheel in het teken van Christus. Zij is er voor het Kind in Bethlehem en later als ze met Jozef vlucht naar Egypte.  Zij is er bij de bruiloft van Kana als Jezus zijn eerste wonder doet.  Zij is er als Jezus aan kruis hangt. Zij is er als de apostelen en leerlingen na de Verrijzenis van Christus bidden om de komst van de Beloofde.

Maria – zij is er…. altijd.

Haar volledige beschikbaarheid voor de Heer wordt ook bevestigd als zij door de engel Gabriël wordt begroet met de woorden: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen’. Aan het einde van het evangelie van Johannes bevestigt Jezus Maria’s begenadigde leven als hij tot de leerling die onder het kruis staat zegt: ‘Ziedaar, uw moeder’.

Vol van genade zijn, is geen verdienste van Maria, maar een gave door God gegeven. Met dit feest vieren wij dat God een mens heeft voorbereid, begenadigd heeft, om de wereld te verlossen. En net als Maria zijn ook wij vanaf de moederschoot gekend en geliefd door God. Maria Onbevlekt Ontvangen is dan ook een dag om stil te staan bij de heiligheid van ieder mensenleven.

Voorafgaand aan de Avondeucharistie van 7 december wordt om 18.55 uur de H. Rozenkrans gebeden in de kerk.

Kapelaan K. Donders

Naar de nieuwsbrief