verslag 5/11/18, projectgroep ‘toekomst’

Project De toekomst van onze geloofsgemeenschap                       verslag 5 november

Aanwezig: Nelleke Spiljard (gespreksleider), Margje Hengeveld, Irene Leliveld,Carla Schulte, Ellen Visser, Jacquelien Noorlander, Theo van der Pijl, Rudi Krosschell, Terry van de Hudding, Johannes Tuinhof, Ton van den Boogaart.Doel: Oppakken resultaten van de brainstormsessies van 17 september en 8 oktober 2018.

Opening: Lezen van Mattheus 11, 25-30. “Kom naar mij die onder lasten gebukt gaan.”

 • Nadere kennismaking

Dit gebeurde op basis van de vraag “Wat zou die éne taak zijn, die je hier in de kerk graag zou vervullen? ”De antwoorden waren gevarieerd: mensen bij elkaar houden, mensen inspireren, vrijwilligerscoördinatie, ontmoetingscentrum maken ook voor nieuwe mensen, koffie zetten, PGV-er zijn, zingen, met jongeren bezig zijn, kinderopvang doen, liturgiemusicus, organiseren, projectmatig zaken organiseren.

 • Parochiestructuur Sint Lucas

De structuur van de parochie wordt uitgelegd omdat daar veel onduidelijkheden over zijn. Er zijn:

Kerntaken, zoals vieringen, sacramenten, uitvaarten. Kortom alles wat nodig is om kerk te zijn. Eerstverantwoordelijk is het Pastorale Team (PT) van de parochie in samenwerking met parochianen, bv. een eerste communiegroep, een doopgroep, een uitvaartgroep.

Nabijheid, in velerlei vormen, aan elkaar, aan zieken en ouderen, aan nabestaanden, aan je dorp (wat speelt er?), aan andere kerken, andere geloofsovertuigingen (moskee), aan plaatselijke organisaties als scholen, aan vluchtelingen en migranten etc. De eerstverantwoordelijke is de gemeenschap zelf, m.n. de pastoraatgroep (PG). Die kan daarbij het pastoraal team inschakelen voor ondersteuning.

Vernieuwend pastoraat, het bereiken van nieuwe groepen, nieuwe vormen van pastoraat. Hierbij zal vaak worden samengewerkt met anderen. Denk aan de alphacursus, de vredeskoeken, de eventuele droom van een ontmoetingscentrum etc. De eerstverantwoordelijken zijn het Pastorale team en de plaatselijke geloofsgemeenschap samen, beiden kunnen het initiatief nemen en de ander inschakelen.

De leiding in de geloofsgemeenschap is ook onduidelijk en moet verhelderd worden.

Het Pastorale team heeft de pastorale leiding in de Lucasparochie en het Parochiebestuur faciliteert.

De Locatieraad is ter plaatse faciliterend, voorwaardenscheppend en heeft daarbij direct contact met het Parochiebestuur (PB)

De Pastoraatsgroep is inhoudelijk, heeft ter plaatse de dagelijkse pastorale leiding of organiseert en delegeert die op een aantal punten (bv. aan een rouwgroep, een bezoekgroep etc.), is aanspreekpunt voor de plaatselijke vrijwilligers en het Pastorale team, en werkt samen met het Pastorale team.

Er is een duidelijke behoefte aan een schriftelijke organisatiestructuur. Daar wordt al aan gewerkt. Daarbij wordt gestreefd naar “gewone mensentaal”. Denk eens niet aan een topdown-plaatje, maar aan bv. de Pastoraatsgroep als hart van de parochie.

Afspraken:

 • Organogram met leiding, structuur, werkgroepen (LR)
 • Functieomschrijvingen Locatieraad en Pastoraatsgroep (LR en PG)
 • Functiegebonden e-mailadressen zodat vrijwilligers hun privé mail niet hoeven te gebruiken (Communicatie)
 • Jaarplanning met alle activiteiten die gepland zijn (op website parochie of via link daarnaar toe, Communicatie)
 • Als er twee websites blijven deze dan eenvoudig aan elkaar linken.
 • Boekje met beschrijving van de geloofsgemeenschap, t.b.v. digi-beten en nieuwkomers? (LR)
 • Samenvatting bevindingen van de brainstormsessies, waar gaan we aan werken?

Opvallend is dat we meer zin hebben om te werken aan waar we goed in zijn (bv. ruimte scheppen voor iedereen), dan waar we minder goed in zijn (namelijk je roeping serieus nemen, zoek uit wat God wil en kosten van verandering opbrengen).

Besluit:

 • We werken aan: doe een paar dingen  en doe die goed (kenmerk 7). Maar dit kan niet zonder kenmerk 3: probeer uit te zoeken wat je roeping nu is, wat God van ons vraagt.
 • Daarnaast bouwen we verder uit waar we goed in zijn: ‘ruimte maken voor ieder’.
 • Samen met ‘leven als echte gemeenschap’, waar we middelmatig in zijn, werken we dan vooral aan ‘zelf teken van Gods koninkrijk zijn’.
 • Lijst met ideeën

De lijst met ideeën werd in tweetallen besproken en de bevindingen daarna gedeeld Dit resulteerde in:

 • Wat belangrijk gevonden wordt is een goed omschreven missie en visie voor de komende jaren. Op basis waarvan we samen kunnen werken. Nabijheid en ontmoeting.
 • Gaven gericht werken, dat geeft meer energie.
 • Wijkcontactpersonen meer contact laten maken met de leden van de geloofsgemeenschap in hun wijk. Daarvoor moeten ze wel toegerust zijn en het vinden passen bij hun persoon.
 • Verbeterde communicatie zodat er zo weinig mogelijk overlappende activiteiten zijn, bijv. via een jaarkalender, zie ook hierboven bij afspraken.
 • Ook werd genoemd nieuwe leden voor de Pastoraatsgroep omdat de zittende leden aftreden.

God bindt ons om samen en met elkaar gemeenschap te zijn: ontmoeting door geloof, bezieling en in blijdschap.

 • Engel

Het is lastig om niet alleen te praten in termen van organisatie, van organisatorische veranderingen. Hoe kom je nu bij de diepere laag, niet alleen de organisatie, maar de gemeenschap, en dan wel de gemeenschap als geheel? Huiswerk.

Allen krijgen een formulier mee om in te vullen. Gebaseerd op het Bijbelverhaal uit Openbaring, waarin Christus zich steeds richt tot ‘de engel van de gemeenschap’.

Hoe ziet de engel van onze gemeenschap eruit? Hoe zou je hem omschrijven, de engel zoals die nu is? Je mag het zelf invullen, maar je mag het ook bespreken met andere parochianen, of thuis, en het samen invullen. De ingevulde formulieren zullen een basis vormen voor de volgende bijeenkomst.

Wat staat ons te doen? Na alles wat gezegd is en zoekend om in gesprek te komen op een dieper niveau dan organisatie, zoekend naar onze roeping nu, onze kernwaarde voor de komende jaren, wordt de aanwezigen gevraagd om dat in één woord weer te geven:

 • samen
 • gemeenschap
 • verbinding
 • bezieling
 • ontmoeting
 • samenleving
 • samen en met elkaar
 • blijdschap

Ook deze woorden zijn een fundament voor verder gesprek.

 • Communicatie over dit hele project

De deelnemers aan de eerste twee brainstormsessies zullen in ieder geval geïnformeerd moeten worden. Dit geldt wat ons betreft ook voor de andere leden van de geloofsgemeenschap. Ton zal een verslag van deze bijeenkomst opstellen en na verwerkte verbetersuggesties van de deelnemers in de info zetten zodat alle leden van de geloofsgemeenschap bereikt worden.

 • Sluiting

Volgende bijeenkomsten in het Catharijnecentrum de maandagen 3 december en 7 januari om 19:30 h.

Notulisten Nelleke Spiljard en Ton van den Boogaart