Zalig 2019

van de LR voorzitter: Ton van den Boogaart

Beste medemensen,

Aan het begin van dit nieuwe jaar zijn we bijeen gekomen om elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen. Een mooie gelegenheid om even terug te blikken en vooruit te kijken.

2018 een jaar waarin ons 11 dierbaren zijn ontvallen. Dit is altijd weer een moment waar vooral nabestaanden het moeilijk hebben. Daarnaast waren er drie dopelingen en een eerste communicant. Dit alles is afgelopen zondag in onze kerk herdacht. Ook is er in 2018 iemand opgenomen in de R.K. Kerk.

In 2018 is Maico Kramer aangesteld als lid van de locatieraad. Samen met Hans van Blokland, Theo van der Pijl vormen we nu met z’n vieren de locatieraad.

De pastoraatsgroep bestaat thans uit Ans Luiten en Margje Hengeveld. Deze medeparochianen hebben weer bergen werk verzet. Eigenlijk veel meer dan je van mensen mag verwachten. Hun termijn loopt begin 2019 af. We zijn dan ook op zoek naar 3 tot 5 leden voor de pastoraatsgroep om het pastorale gebeuren in onze geloofsgemeenschap te coördineren en te begeleiden. Mede daarom is in september een proces opgestart over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

We zijn twee avonden met zo’n 30 -40 mensen bij elkaar gekomen onder leiding van Nelleke Spiljard. Daaruit is een projectteam van 10 mensen ontstaan die de ideeën en voorstellen nu aan het uitwerken zijn. Doel is onze geloofsgemeenschap toekomstbestendiger te maken. Om met een gedeelde visie dat te doen wat we aankunnen en waar we goed in zijn. Een goed bemenste pastoraatsgroep voor de coördinerende rol is daarbij noodzakelijk. We zijn bezig een verdeling van werkzaamheden op te stellen waardoor de belasting en tijdsbesteding van de leden van de pastoraatsgroep fors wordt teruggebracht tot 8 á 16 uur per maand. Dit door de uitvoerende taken bij de werkgroepen neer te leggen zodat alleen het coördineren en het adviseren overblijft. Het werk gebeurt in de werkgroepen.

Voor 2018 hebben we de droom gehad om het Catharijnecentrum aantrekkelijker en meer uitnodigend te maken. Plannen zijn uitgewerkt en toestemming van de Lucasparochie is inmiddels verkregen. Het wachten is nu op toestemming van het bisdom, het is niet anders. Deze plannen houden in dat we de entree en de toiletten van het Catharijnecentrum gaan moderniseren met behulp van onze vrijwilligers om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De elektronische nieuwsbrief wordt goed gelezen. Het werken met de elektronische agenda begint soepeler te verlopen. Het scheelt in ieder geval onze penningmeester veel ritten naar het Catharijnecentrum om telkens weer na te gaan of een aanvraag gehonoreerd kan worden of niet.

Iedereen heeft kunnen constateren dat we scheuren in het plafond van de kerk hadden. Deze zijn in 2018 gerepareerd, dat is zichtbaar. Echter tijdens een eigen inspectie hebben we geconstateerd dat de rubberen trillingdempers onder klokken uitgedroogd en daardoor verhard zijn. Deze zijn inmiddels vervangen door vrijwilligers en dat is dan weer niet zichtbaar.

Er is meer vrijwilligerswerk dat nauwelijks opvalt maar o zo belangrijk is. Bijvoorbeeld de mensen die de kerken en het Catharijnecentrum schoonmaken. Ook de bloemenverzorgers doen in alle stilte hun werk. Iedere zondag is het priesterkoor weer mooi versierd. Kijk eens hoe extra mooi onze kerk versierd is voor deze dagen! En dat is niet vanzelf gebeurd.

En niet te vergeten de tuinploeg die de tuin van de pastorie en het kerkplein bijhouden. En wat te denken van de Technische Commissie? In alle stilte podia opzetten en weer afbreken en allerlei andere technische klussen opknappen opdat wij onze vieringen, diensten en andere activiteiten kunnen uitvoeren.

Ook is een nieuwe cursus gestart: de alphacursus om mensen vertrouwd te maken met het christen zijn. Het is de bedoeling daar een vervolg op te geven

Nagenoeg alle vieringen in de Catharinakerk werden begeleid door ons Caeciliakoor o.l.v. Carla Schulte. En het Odulfkoor o.l.v. Jan Pieterse verzorgt de zang bij de diensten in Voorthuizen. Hebben jullie trouwens al gemerkt dat beide koren soms samen zingen? Mooi toch!

De al bekende activiteiten zijn “gewoon” doorgegaan. De lijst is te lang om alle activiteiten op te noemen. Maar we zijn blij met alle vrijwilligers want

Dat en nog veel meer hebben we in 2018 samen en met elkaar toch maar voor elkaar gekregen.

Wat gaat 2019 ons nog meer brengen?

Binnenkort wordt in de kerk meer ruimte gemaakt door enkele zitplaatsen te verwijderen. Te weten bij het koor en achter in de kerk bij de hoofdingang. Bij het koor om de communie soepeler te laten verlopen en de opstelling van het koor comfortabeler te maken. De ruimte achterin de kerk is soms te krap om een rouwdienst waardig te laten verlopen.

Ook zal ons orgel een grote opknapbeurt krijgen. Volgens deskundigen werd dat hoogtijd.

De monumentenwacht inspecteert ieder jaar o.a. de daken van onze kerken. Volgens hen is het niet verantwoord groot onderhoud aan het dak van de Sint Catharinakerk nog langer uit te stellen. Het komende jaar willen we nagaan hoe we deze kostbare aangelegenheid gaan financieren en uitvoeren.

En natuurlijk de bemensing van de pastoraatsgroep is een belangrijk aandachtspunt. Daar hebben we het al over gehad.

Ik ben er van overtuigd dat we dat samen en met elkaar voor elkaar kunnen krijgen dat onze geloofsgemeenschap een mooie toekomst zal hebben.

Als dank voor alles wat jullie vrijwilligers in 2018 hebben gedaan en wat jullie in 2019 hopelijk gaan doen willen we alle vrijwilligers uitnodigen waarschijnlijk op vrijdag 22 februari 2019 van 17 – ca. 20 uur in het Catharijnecentrum. In informele sfeer kunnen we dan samen zijn met een hapje en een drankje. De officiële uitnodiging volgt nog.

Laten we dadelijk op de receptie het glas heffen op 2019. Mede namens de pastoraatsgroep en de locatieraad wens ik jullie allemaal:

EEN ZALIG NIEUWJAAR!